Dean: ZHONG Wenying    Secretary: ZHANGYinghua

Associate DeanZHANG Dayong;LI Caolong;DU Ding

Deputy Secretary: ZHOU Xinhu