The Leaders of School of ScienceDean: ZHONG Wenying    Secretary: ZHANG Shiying

Associate DeanTANG Weifang; DU Yingxiang; CHEN Shu;

Deputy Secretary: ZHOU Xinhu