Experimental Teaching Demonstration Center of Pharmaceutical Chemistry


Faculty Members:

LU Jinrong (Director)

CHEN Jiaquan (Deputy Director)

YANG Ke (Secretary)

YU Jian

JIN Xiangfei

LI Wenhong